หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ : ติดต่อ-สอบถาม 0-5628-9299 ค่ะ
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - โครงสร้างองค์กร
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - คณะผู้บริหาร
    - หัวหน้าส่วนราชการ
  o3. อำนาจหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
    - link 2
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
    - link 2
    - link 3
    - link 4
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
    - หน้าเว็บไซต์ อบต.ทับกฤช
    - facebook อบต.ทับกฤช
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
    - แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ประจำปี พ.ศ. 2565
    - link 2
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
    - link 2
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
    - link 2
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    - link 2
  o17 E-Service
    - คำร้องทั่วไป
    - คำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค
    - แจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    - link 3
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน ตุลาคม - มีนาคม)
    - link 2
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    - link 2
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท)
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564
    - link 2
    - link 3
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    - link 2
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564
    - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565
    - องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชร่วมทำกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    - หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 (การบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลกร)
    - หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)
    - หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 (การพัฒนาบุคลากร)
    - หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 (การสรรหา)
    - หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)
    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564
 
  (1)     2   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำชำระภาษี
 
KNOWLEDGE
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประเมินผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 081-973-2565
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60250
โทรศัพท์ : 0-5628-9299,0-5628-9349 โทรสาร : 0-5628-9349
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช
จำนวนผู้เข้าชม 11,802,917 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
click
สายตรงนายก
โทร : 081-887-9860